Il fait beau à Limoges

Il fait beau à Limoges – JPE-JYG